Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG, W TYM TREŚCI CYFROWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM ZWALCZANIE.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zwalczanie.pl prowadzony jest, w obszarze kontroli treści widniejących na stronie sklepu, przez firmę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane firmy wg §18 punkt 1.
2. Usługi diagnostyczne realizowane są przez Dział Diagnostyki Cyfrowej i Tradycyjnej, Laboratorium analityczne, Podmiot Główny wg §18 punkt 2.
3. Usługi o dostarczenie Treści Cyfrowych są realizowane przez
Wydawnictwo firmy wg §18 punkt 3.
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców. §15 Regulaminu dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.
5. Usługi diagnostyczne i dostarczenie Treści Cyfrowych (e-Booki, e-booki, eBooki) można zamówić i otrzymać w każdym miejscu na świecie przy wykorzystaniu dostępu do internetu. Jednak ze względu na nowelizację Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług by zamówienie zostało przyjęte, Klient musi wskazać adres na terenie Polski jako swoją siedzibę w formularzu zamówienia (bez rejestracji konta) lub przy rejestracji konta.
6. Dostawa produktów materialnych jest realizowana na terenie Polski.
7. Zgadzając się z postanowieniami niniejszego regulaminu Klient, wyraża zgodę na objęcie 100% rabatem ceny Usług Elektronicznych (10 PLN), pod warunkiem wyboru faktury elektronicznej (e-faktury). Jest to zgoda domniemana. Procedury rezygnacji z rabatu opisane są w par. 2 punkt 11.

§2. DEFINICJE:
1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do czwartku.
2. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta.
3. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. Klient zwany także Kontrahentem, Usługobiorcą, Zamawiającym, Kupującym lub Konsumentem to:
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba prawna;
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
7. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt materialny, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Wynik/Karta Badań Diagnostycznych – karta z widniejącym wynikiem badania diagnostycznego, może być przesłana w formie cyfrowej jako plik PDF lub w formie fizycznej, drukowanej. Badania diagnostyczne i ich dostarczenie jest Zindywidualizowaną Usługą rozpoczętą przez wyrażenie woli kupującego w momencie zakupu.
9. Treści Cyfrowe zwane też Produktem Cyfrowym, e-Bookiem, eBookiem lub e-bookiem to dostępne w sklepie publikacje (książki, podręczniki, etc.) cyfrowe w formatach .EPUB, .MOBI lub .PDF, niezapisane na nośniku materialnym. Dostarczane są poprzez umożliwienie pobrania tych treści lub wysłanie na adres e-mail podany przez kontrahenta, w przypadku problemów z pobraniem. Na adres mailowy Kupującego wysłany zostaje e-mail z informacjami dotyczącymi zakupu. Pobranie i odczyt pobranych lub przesłanych treści odbywa się na urządzeniu należącym do Kupującego. Wg obecnego prawodawstwa pobranie lub otrzymanie e-Booka cyfrowo jest dostarczeniem Treści Cyfrowych.
10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
11. Sklep Internetowy, Sklep - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.zwalczanie.pl funkcjonujący na platformie firmy informatycznej Shoper S.A., której serwery przechowują zawartość strony i dane klientów.
12. Sprzedawca; Usługodawca – firma wg danych z §18.
13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
15. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
17. Prawo Autorskie – prawo to reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Wszelkie treści widniejące na stronie, umieszczone do pobrania oraz Treści cyfrowe sprzedawane przez sklep zwalczanie.pl są chronione prawem autorskim.

§3. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Lectus Andrzej Ratajczak - firma wg danych z §18. Dane klientów nie są przechowywane na komputerach lub serwerach Administratora, ma jednak możliwość wglądu do danych w celu wystawienia faktury VAT, realizacji postanowień regulaminu lub w celu realizacji zamówienia. Dane zbierane są przez i przechowywane centralnie na serwerach firmy SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA (SHOPER S.A.) z siedzibą pod adresem ul.Pawia 9, 31- 154 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2851500,00 zł (w całości wpłaconym), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta w celu realizacji Umowy sprzedaży, Umowy o świadczenie Usługi diagnostycznej lub Usługi Elektronicznej.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) w celu szybkiej obsługi wysyłki, w przypadku wysyłki produktów fizycznych bezpośrednio z magazynu dane klienta przekazywane są osobie organizującej taką wysyłkę.
c) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych online lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności online w Sklepie Internetowym. Jest to, wybrana przez klienta, Krajowa Instytucja Płatnicza posiadająca zgodę Narodowego Banku Polskiego na przeprowadzanie transakcji płatniczych i ich rozliczanie.
4. Usługobiorca/Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W tym celu może zwrócić do Sklepu Internetowego, by ten, w imieniu Klienta, poczynił wybrane z powyższych czynności dotyczące danych znajdujących się na urządzeniach firmy SHOPER S.A., tj. na komputerach, serwerach, innych. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres podany w §18
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zwalczanie.pl
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
6. Ze względu na wymogi prawa i długość okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń dane przechowywane są na serwerach firmy SHOPER S.A. przez okres nie krótszy niż 10 lat. Po tym okresie mogą one zostać niezwłocznie usunięte na żądanie Klienta.
7. Klienta ma prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który jest urzędem właściwym do składania skarg w tego typu sprawach.
8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania
9. Administrator nie zbiera szczególnych kategorii danych osobowych, tj., np.: pochodzenia rasowego i etnicznego, przekonań religijnych czy światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych czy partii, poglądów politycznych, stanu zdrowia, kodu genetycznego, danych biometrycznych, preferencji seksualnych, orientacji seksualnej. Administrator zbiera tylko te dane, które służą wykonaniu postanowień Regulaminu, a w szczególności dane konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
10. Administrator nie przetwarza żadnych pozyskanych informacji w zbiorze.

§4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Dostęp do treści na stronie, Utworzenie konta, Konto, Formularz zamówienia
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
a) wypełnieniu Formularza rejestracji,
b) kliknięciu pola „Załóż konto”
3. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zwalczanie.pl lub też pisemnie na adres podany w §18. W następnym kroku Usługodawca własnoręczne lub zwróci się do firmy SHOPER S.A. o usunięcie konta z jej serwerów.
5. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia
b) po kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer, laptop, tablet, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
b) dostęp do poczty elektronicznej
c) przeglądarka internetowa dowolnej firmy, jednak w wersji pozwalającej na poprawne funkcjonowanie Sklepu
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Może to być włączenie tymczasowe – tylko na czas dokonania zamówienia.
8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Za Usługi Elektroniczne pobierana jest zryczałtowana opłata w wys.10 PLN brutto jest jednak ona objęta rabatem w wysokości 100% za domniemaną, regulaminową zgodę Klienta na otrzymanie faktury elektronicznej (e-faktury). Rabat jest odzwierciedlony już, uprzednio, w cenie widocznej w zamówieniu w Sklepie.
11. Klient może zrezygnować z domniemanego rabatu i wybrać fakturę drukowaną wysłaną na wprowadzony przez niego adres siedziby. W celu otrzymania faktury drukowanej musi:
a) wyrazić wolę rezygnacji z domniemanego, zaakceptowanego uprzednio, regulaminowego rabatu za Usługi Elektroniczne i wyrazić wolę otrzymania faktury drukowanej. Wolę taką można wyrazić wysyłając email na adres sklepu: sklep@zwalczanie.pl, lub pisemnie na adres firmy podany w §18. W treści rezygnacji należy podać informację o dobrowolnej rezygnacji z rabatu w wys.10 PLN i woli otrzymania faktury drukowanej oraz podać dane identyfikujące jednoznacznie Zamówienie i Klienta dokonującego zamówienia: nr zamówienia, datę zamówienia, nr faktury elektronicznej, imię i nazwisko Klienta, adres e-mail klienta wpisany przy składaniu Zamówienia, nr telefonu wpisany przy składaniu zamówienia, adres siedziby wpisany przy składaniu zamówienia, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, dodatkowo, nr NIP wpisany przy składaniu zamówienia.
b) wnieść opłatę ryczałtową za Usługi Elektroniczne w wysokości 10 PLN brutto. Link do dokonania tej opłaty zostanie wysłany Klientowi na wpisany przy zamówieniu adres e-mail.
12. Zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 171 poz. 1206) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), informujemy iż prowadząc sprzedaż nie stosujemy algorytmów wyszukujących i zbierających dane o użytkownikach i zmieniających ofertę automatycznie na podstawie zebranych informacji. Użytkownik ma dostęp do tej samej oferty. Jednak rezerwujemy sobie prawo do manualnej zmiany oferty produktów w bliżej nieokreślonej przyszłości na podstawie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Umożliwiamy dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach oraz nie zapewniamy, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Jednak rezerwujemy sobie prawo do zmiany tych praktyk w przyszłości - o czym klienci zostaną stosownie poinformowani w regulaminie.

§5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH:
1. Reklamacje związane z dostarczeniem treści cyfrowych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
2. a) pisemnie na adres firmy podany w §18
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zwalczanie.pl
3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b) żądania Usługobiorcy;
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Wymogi podane powyżej mają charakter informacyjny i pomocniczy i nie przesądzają o skuteczności procesu reklamacyjnego.
4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia poprzez odpowiedź pisemną na adres podany przez Usługobiorcę lub elektronicznie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres mailowy Usługobiorcy.
5. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie Usługobiorca może uznać Reklamację za zasadną.

§6.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym.
2. Cena Produktu, Usługi lub Treści Cyfrowej wyświetlana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z opcjami i kosztami dostawy (transport, dostarczenie, druk, usługi pocztowe), Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Informacje te uwidocznione są także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W wypadku gdy nie można ustalić dokładnej wysokości opłat, Klient jest informowany o potencjalnym obowiązku ich uiszczenia także w trakcie powyższych kroków.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie ukończenia ostatniego kroku procedury Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym.
4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z informacją o dokonaniu zakupu
c) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży i zabezpieczenie w systemie informatycznym firmy SHOPER S.A., która utrwala i zabezpiecza treści podane w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

§7. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność Natychmiastowa (płatności Shoper) - zintegrowana ze Sklepem Usługodawcy. Płatność online zintegrowana z oprogramowaniem sklepu firmy SHOPER S.A. oraz obsługiwana i realizowana przez krajową instytucję płatniczą Autopay S.A. (dawniej Blue Media S.A.).
b) BLIK – płatność rozliczna przez krajową instytucję płatniczą Autopay S.A. (dawniej Blue Media S.A.)
c) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer rachunku: 12 1050 1908 1000 0092 0907 1001
Bank: ING Bank Śląski S.A.
d) Płatności kartą płatniczą – są obsługiwane i rozliczne za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej Autopay S.A. (dawniej Blue Media S.A.)
e) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki jest obsługiwana i rozliczna przez firmę kurierską dostarczającą zakupiony produkt.

§8. TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności online, płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
3. W przypadku Usług Diagnostycznych dopiero dokonanie zapłaty jest zawarciem umowy o świadczenie zindywidualizowanych usług.

§9. SPRZEDAŻ USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Usługi Diagnostyczne cyfrowe i tradycyjne są, w świetle obowiązującego prawa, zindywidualizowaną usługą i nie stosuje się do nich tych samych przepisów, jakie są stosowane w przypadku sprzedaży i dostawy Przedmiotów poza siedzibą firmy. Dotyczy to ograniczonych praw do zwrotów i odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to reklamacji.
2. Usługodawca, co do zasady, nie zwraca materiałów do badań nadesłanych przez potencjalnych klientów. Dotyczy to zarówno materiałów cyfrowych w postaci zdjęć cyfrowych jak i również próbek fizycznych. Potencjalny Klient może jednak zwrócić się z prośbą o odpłatny zwrot:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zwalczanie.pl
b) pisemnie na adres firmy podany w §18
3. e-Booki, eBooki, e-booki są, w świetle obowiązującego prawa, Treścią Cyfrową i tak też są traktowane w Sklepie. Regulacje ich dotyczące różnią się, w niektórych aspektach (prawo do odstąpienia, zwrot, dostawa) od tych dotyczących przedmiotów materialnych zakupionych poza siedzibą firmy.
4. Treści cyfrowe posiada swoje indywidualne zabezpieczenia pozwalające odczytać lub odszyfrować dane nabywcy i jednocześnie osoby odpowiedzialnej w przypadku wydostania się pliku poza ramy użytku dozwolonego. Stosowane są zwykle dwie postacie: znak wodny i metadane.
a) Znak wodny
Utwór posiada inkorporowany znak wodny zarówno w sposób widoczny, jak i niewidoczny. Nanoszony jest w różnych miejscach takich jak tło tekstu, poza tekstem oraz jako piksele grafik i zdjęć. Znak wodny zawiera szereg informacji takich jak nr seryjny, dane kupującego, adres email. Udostępnianie tych danych osobom trzecim nie leży w interesie kupującego.
b) Ciąg html zawierający metadane
Jest to dodana struktura html do formatów innych niż PDF. Składa się z ciągu znaków kodujących /nrseryjny/imienazwisko/adres.poczta.rozszerzenie/ odpowiadających danym klienta dodanych do ciągu html w strukturze eBooka.
c) DRM
Jako ułatwienie dla klientów eBook nie posiada aktywnego zabezpieczenia DRM oraz ograniczeń z nim związanych w wypadku sprzedaży poza sklepami Amazon.
5. Treści cyfrowe wydawane są w trzech podstawowych formatach/rozszerzeniach: .pdf, mobi, epub. Kupujący powinien uprzednio wybrać format wg możliwości swojego urządzenia, a następnie wg swoich preferencji.
a) PDF
jest formatem przeznaczonym dla starszych urządzeń typu komputer stacjonarny (PC) lub laptop oraz dla użytkowników niezaawansowanych technologicznie. Nie posiada zdolności dostosowania się do ekranu. Jest dość wolny. Wymaga darmowego oprogramowania zdolnego do obsługi rozszerzenia .pdf.
b) MOBI
jest formatem stosowanym przez firmę Amazon i dostosowanym do jej urządzeń, takich jak czytnik serii Kindle lub tablet serii Fire. W urządzeniach innych firm (PC, laptop, tablet, smartphone) może być wyświetlany po zastosowaniu darmowego oprogramowania firm zewnętrznych lub oprogramowania dostępnego do pobrania na stronach firmy Amazon.
c) EPUB
jest najbardziej uniwersalnym formatem z tych trzech. Może być wyświetlany na największej liczbie urządzeń (PC, laptop, czytnik, tablet, smartphone). Przy zastosowaniu prostego i darmowego oprogramowania może być wyświetlany też na urządzeniach PC bez utraty swoich właściwości. Ma wysoką funkcjonalność i szybki czas reakcji.

§10. OBOWIĄZEK, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
1. Obowiązek dostarczenia Produktów, Wyników/Kart Badań lub Treści Cyfrowych do Klienta niebędącego przedsiębiorcą ciąży na Sprzedawcy.
2. Dostawa Produktu materialnego dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, wyjątkiem mogą być Treści Cyfrowe,Wyniki/Karty Badań w formacie PDF, których dostawa, poprzez pobranie lub wysyłka na adres e-mail jest zwolniona z opłat. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi dostawę pod wskazany adres.
5. Na czas oczekiwania przez klienta na dostawę składają się: czas potrzebny na wpłynięcie środków na konto Sprzedawcy, czas realizacji przygotowania zamówienia i czas dostawy.
6. Czas dostawy Produktu materialnego do Klienta wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych czasach dostawy decydującym jest najdłuższy podany termin, który jednak nie powinien przekroczyć 14 Dni Roboczych.
7. W przypadku Treści Cyfrowych Termin dostawy, rozumiany jako udostępnienie pliku do pobrania, jest niezwłoczny, po otrzymaniu środków w przypadku płatności online i przelewu zwykłego. W przypadku wystąpienia trudności technicznych może się on wydłużyć do 72 godzin. W przypadku wystąpienia rzadkich wypadków losowych termin może zostać wydłużony do wysokości maksymalnego przewidzianego w regulaminie, tj.: 14 dni.
8. Czas realizacji przygotowania zamówienia waha się od: bez zbędnej zwłoki do 14 dni roboczych, w zależności od produktu lub usługi. Najszybciej realizowane i wysyłane są Treści cyfrowe (zwykle bez zbędnej zwłoki) i Wyniki zindywidualizowanej usługi badań w trybie ekspresowym NA CITO (3 godziny). Najdłużej zajmują badania na oznaczenie stawonoga na podstawie nadesłanych próbek fizycznych – do 5 dni roboczych.
9. W przypadku Wyników/Kart Badań Diagnostycznych czas dostawy, w wypadku wyboru postaci cyfrowej (PDF), rozumiany jako wysłanie pliku do klienta jako załącznik we wiadomości e-mail, zależny jest tylko od serwerów pocztowych przesyłających wiadomości. Zwykle wynosi kilka sekund, lecz, w wypadku problemów z przesyłem może się wydłużyć do czasu naprawy danego serwera pocztowego.
10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne online lub kartą płatniczą online, od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) w przypadku Produktów materialnych i wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. Odbiór Produktu materialnego przez Klienta następuje pod adresem lub punktem odbioru wskazanym przez niego w Zamówieniu.
12. Odbiór Treści Cyfrowych następuje poprzez pobranie ich na urządzenie Klienta poprzez link przesłany na adres e-mail podany przez klienta w Zamówieniu lub poprzez wejście na stronę ze statusem Zamówienia gdzie widnieje link do pobrania Treści cyfrowych. W przypadku, gdy Klient założył konto, Treści cyfrowe może również pobrać po zalogowaniu się do swojego konta i kliknięciu na odpowiedni link. W przypadku problemów z pobraniem e-booka lub e-booków zostaną one wysłane jako załączniki na adres mailowy podany przy dokonywaniu zamówienia. W przypadku dalszych problemów dostarczone one zostaną na innych nośnikach cyfrowych trwałych na podany przez Kupującego adres lokalu. Nośniki te, jako nośniki transportowe będą podlegały zwrotowi Sprzedającemu po zgraniu z nich dostarczonych treści.
13. Odczyt Treści cyfrowych następuje na urządzeniu i oprogramowaniu należącym do Kupującego. Sprzedający nie dostarcza żadnego urządzenia ani oprogramowania równolegle do treści cyfrowych. By dowiedzieć się więcej o dostępnych formatach (.epub, .mobi, .pdf) Kupujący może zrobić rozeznanie we własnym zakresie. Może ono obejmować formaty, dostępne oprogramowanie do ich obsługi i dostępne urządzenia wyświetlające treści cyfrowe. Wszystkie powyższe formaty można otworzyć nawet na większości starszych urządzeń i przy pomocy darmowego oprogramowania. Sprzedawca w żaden sposób nie rekomenduje ani nie namawia do zakupu nowego urządzenia lub oprogramowania do odczytu treści cyfrowych. Przed zakupem należy uprzednio sprawdzić czy posiadane urządzenie i jego konfiguracja wystarczają do zapewnienia wystarczającej funkcjonalności i czy ewentualnie należy je wzbogacić w darmowe oprogramowanie do obsługi tych treści. Decyzja o kupnie urządzenia lub płatnego oprogramowania należy wyłącznie do Kupującego i Sprzedawca nie może odpowiadać za jej jakiekolwiek skutki.
14. Dostarczenie i odbiór wyników zindywidualizowanej usługi badań diagnostycznych następuje poprzez:
a) wysłanie ich, w formacie PDF, na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia lub przy rejestracji konta, w przypadku wyboru tylko wersji cyfrowej. Wybór tylko wersji cyfrowej PDF jest wyborem domyślnym.
b) przy wyborze dodatkowej wersji drukowanej - dostarczenie ich pocztą na adres siedziby podany przez Klienta podczas składania zamówienia (bez rejestracji konta) lub przy rejestracji konta. Sporządzenie dodatkowej Karty/Wyniku Badań jest płatne i opcja ta jest widoczna na stronie Badania. W tej sumie zawiera się również koszt przesyłki.

§11. REKLAMACJA PRODUKTU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zwalczanie.pl
b) pisemnie na adres firmy podany w §18
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
– Imię, Nazwisko Kupującego lub Nazwę zgodne z danymi konta z przelewu lub faktury
– Adres konsumenta(-ów) zgodny z wcześniejszymi danymi z przelewu lub faktury
- Przedmiot reklamacji
- Adres e-mail kupującego podany przy zakupie
– Data zawarcia umowy
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
- Żądania Kupującego
- Opis sytuacji wiodącej bezpośrednio do reklamacji
- Uzasadnienie reklamacji
Informacje te mogą ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane powyżej mają formę jedynie informacyjną i nie decydują o zasadności reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Do terminu zalicza się dzień nadania odpowiedzi pisemnej (w przypadku usług powszechnych) lub przesłania informacji na adres e-mail podany przez Klienta. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu Sprzedawcy na adres firmy podany w §18. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, odpowiedniej dokumentacji, ukazującej, ponad wszelką wątpliwość, istniejącą wadę produktu.
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w powyższym punkcie Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 tego paragrafu Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561 Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku Treści cyfrowych lub Wyników badań, w wypadku niezgodności przedmiotu z opisem, z umową, wad przedmiotu umowy, a w szczególności braku możliwości otwarcia go na urządzeniu obsługującym jeden z formatów: .PDF, .MOBI, .EPUB Kupujący może składać reklamacje w sposób opisany w p.3 niniejszego paragrafu.
W przypadku potrzeby uzupełnienia informacji podanych w reklamacji Sprzedający zwróci się o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji. Kupujący ma 14 dni od dostarczenia treści cyfrowej na złożenie reklamacji. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania kompletu potrzebnych informacji, w tym wymagających uprzednio uzupełnienia. Odpowiedź wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres e-mail albo na adres poczty tradycyjnej.

§12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Klient będący konsumentem posiada następujące, lecz nie ograniczone do, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) ustanawia punkt dostępu Online Dispute Resolution dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i przenosi rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczebel unijny.

§13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §14, pkt. 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zwalczanie.pl
b) pisemnie na adres firmy podany w §18
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w niniejszej zakładce. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
b) dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
4. W przypadku Treści Cyfrowych Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu lub wyrażenia zgody na świadczenie, pod warunkiem, że nie został pobrany plik lub, w przypadku wysyłki e-booka jako załącznika we wiadomości e-mail, nie został on jeszcze wysłany. By odstąpić od umowy należy przed dokonaniem przelewu lub przed upływem 14 dni od sprzedaży lub wyrażenia woli zawarcia umowy przesłać na adres mailowy sklep@zwalczanie.pl lub pocztowy oświadczenie woli oraz informacje.
5. W przypadku Usług Diagnostycznych Konsument nie zawiera umowy wysyłając materiały cyfrowe i fizyczne do przyjęcia, ewaluacji i oceny, lecz dopiero później, w momencie dokonania opłaty, do tego momentu może, ale nie musi odstępować od umowy. Konsument zawiera umowę w momencie dokonania zapłaty i w tym momencie świadczenie uznaje się za spełnione, od tego momentu nie można odstąpić od umowy, można jednak reklamować usługę.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
k) zawartej w drodze aukcji publicznej
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
m) o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
n) o przeprowadzenie Badań Diagnostycznych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku Badań Diagnostycznych momentem, po którym traci się prawo do odstąpienia od umowy jest wniesienie opłaty za badania, przed tym momentem poinformowanie o odstąpieniu jest możliwe, ale nie jest konieczne, gdyż przyjęcie materiałów do badań, wstępna ewaluacja, wstępna ocena nie oznaczają zawarcia umowy i są wstępnie zwolnione z opłaty.
7. W przypadku chęci odstąpienia od umowy można skorzystać z poniższego szablonu:
– Dane Adresata/Sprzedawcy
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
dostarczenie treści cyfrowych
- nazwa przedmiotu
- dane kupującego
- e-mail kupującego
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) zgodna z wcześniejszą korespondencją
– Adres konsumenta(-ów) zgodny z wcześniejszą korespondencją
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
*zastosować odpowiednie/nieodpowiednie pominąć
Adres do korespondencji:
sklep@zwalczanie.pl
lub
na adres firmy podany w §18
Po spełnieniu warunków Sprzedający odstępuje od wymagania spełnienia zapłaty przez Kupującego.

§14. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i odstępujemy od wymagania spełnienia zapłaty przez Kupującego lub zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego/Kontrahenta.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, ustosunkować się do woli Konsumenta, a następnie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres podany przez Sprzedawcę w korespondencji dotyczącej odstąpienia.
5. W wypadku gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lecz nie wyśle zakupionego Produktu, lub wyśle zakupiony Produkt wybrakowany, Sprzedawca może mieć podstawy do podejrzenia próby wyłudzenia. Wobec takich okoliczności może wstrzymać zwrot środków oraz przekazać informację o podejrzeniu próby wyłudzenia, tj. czynie z art. 286 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) w związku z art. 13 K.k, do odpowiednich organów ścigania.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku użytkowania urządzenia przeznaczonego do sprawdzania, utrzymania czystości, dezynfekcji lub dezynsekcji i, następnie, próby odstąpienia od umowy i jego zwrotu Sprzedający może mieć podstawy do podejrzenia próby bezumownego wypożyczenia sprzętu, a następnie próby jego zwrotu bez ponoszenia kosztów faktycznego wypożyczenia. Wobec takich okoliczności Sprzedawca może także podejrzewać próbę wyłudzenia, tj. czyn z art. 286 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) w związku z art. 13 K.k. W takim wypadku, w celu ochrony Kupującego przed jakimkolwiek podejrzeniem Sprzedawca może podjąć decyzje o przekształceniu pierwotnej formy zakupu sprzętu w formę wypożyczenia tegoż sprzętu. W wypadku zgody Kupującego na takie przekształcenie Sprzedawca zwraca Klientowi środki pozostałe po odjęciu kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wypożyczeniem, liczonej za każdy dzień wypożyczenia (bez wliczania czasu dostawy). Kwota wyliczona za wypożyczenia nie może jednak być wyższa niż wartość początkowa zwróconego sprzętu.
7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
c) w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie, na wyraźne żądanie konsumenta, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona, zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§16. UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I ZALEŻNYCH


§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca, został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W myśl obowiązującego prawa Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne od postanowień zawartych w ustawie o prawach konsumenta są nieważne. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami pierwszeństwo mają przepisy zawarte w ustawie o prawach konsumenta i to je powinno się zastosować.
7. Warunki oraz skutki odstąpienia od umowy zgodne z Artykułem 38 punkt 13 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

§18. DANE FIRMY
1. Adres do korespondencji

2. Usługi diagnostyczne realizowane są przez Podmiot Główny Dział Diagnostyki Cyfrowej i Tradycyjnej, Laboratorium analityczne

3. Usługi o dostarczenie Treści Cyfrowych są realizowane przez
Wydawnictwo firmy LECTUS
Wydawnictwo zarejestrowane w Międzynarodowej Agencji ISBN
International ISBN Agency
c/o EDItEUR
United House
North Road
London
N7 9DP
UK

§19. OCHRONA PRAWNA TREŚCI
Cała zawartość widniejąca na stronie sklepu, włączając materiały do pobrania oraz niniejszy regulamin chronione są prawem autorskim: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Wszelkie użycie, kopiowanie w całości lub części zabronione. Cytowanie fragmentów wraz z linkiem do źródła dozwolone za zgodą autora treści.

© Copyright 2015-2024 LECTUS Wszelkie prawa zastrzeżone

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl