Zwroty i reklamacje

ZWROT PRODUKTU FIZYCZNEGO JEST PROSTY:


1. Napisz maila lub wyślij pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i podaj dane do kontaktu. Skontaktujemy się z Tobą.
2. Umieść produkt w jego opakowaniu oryginalnym.
3. Umieść opakowanie w kartonie. Nanieś etykietę.
4. Nadaj i wyślij paczkę.
5. Pozostało czekać na zwrot środków.

 

§1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §2, pkt. 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zwalczanie.pl
b) pisemnie na adres firmy
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w niniejszej zakładce. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
- obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części 
b) dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
4. W przypadku Treści cyfrowych Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu lub wyrażenia zgody na świadczenie, pod warunkiem, że nie został pobrany plik lub, w przypadku wysyłki e-booka jako załącznika we wiadomości e-mail, nie został on jeszcze wysłany. By odstąpić od umowy należy przed dokonaniem przelewu lub przed upływem 14 dni od sprzedaży lub wyrażenia woli zawarcia umowy przesłać na adres mailowy sklep@zwalczanie.pl lub pocztowy oświadczenie woli oraz informacje. 
5. W przypadku Usług Diagnostycznych Konsument nie zawiera umowy wysyłając materiały cyfrowe i fizyczne do przyjęcia, ewaluacji i oceny, lecz dopiero później, w momencie dokonania opłaty, do tego momentu może, ale nie musi odstępować od umowy. Konsument zawiera umowę w momencie dokonania zapłaty i w tym momencie świadczenie uznaje się za spełnione, od tego momentu nie można odstąpić od umowy, można jednak reklamować usługę.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
k) zawartej w drodze aukcji publicznej
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
m) o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
n) o przeprowadzenie Badań Diagnostycznych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku Badań Diagnostycznych momentem, po którym traci się prawo do odstąpienia od umowy jest wniesienie opłaty za badania, przed tym momentem poinformowanie o odstąpieniu jest możliwe, ale nie jest konieczne, gdyż przyjęcie materiałów do badań, wstępna ewaluacja, wstępna ocena nie oznaczają zawarcia umowy i są wstępnie zwolnione z opłaty.
7. W przypadku chęci odstąpienia od umowy można skorzystać z poniższego szablonu:
– Dane Adresata/Sprzedawcy
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
dostarczenie treści cyfrowych
- nazwa przedmiotu
- dane kupującego
- e-mail kupującego
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) zgodna z wcześniejszą korespondencją
– Adres konsumenta(-ów) zgodny z wcześniejszą korespondencją
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
*zastosować odpowiednie/nieodpowiednie pominąć
Adres do korespondencji:
sklep@zwalczanie.pl
lub
na adres firmy
Po spełnieniu warunków Sprzedający odstępuje od wymagania spełnienia zapłaty przez Kupującego.

§2. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i odstępujemy od wymagania spełnienia zapłaty przez Kupującego lub zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego/Kontrahenta.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, ustosunkować się do woli Konsumenta, a następnie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres podany przez Sprzedawcę w korespondencji dotyczącej odstąpienia.
5. W wypadku gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lecz nie wyśle zakupionego Produktu, lub wyśle zakupiony Produkt wybrakowany, Sprzedawca może mieć podstawy do podejrzenia próby wyłudzenia. Wobec takich okoliczności może wstrzymać zwrot środków oraz przekazać informację o podejrzeniu próby wyłudzenia, tj. czynie z art. 286 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) w związku z art. 13 K.k, do odpowiednich organów ścigania.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku użytkowania urządzenia przeznaczonego do sprawdzania, utrzymania czystości, dezynfekcji lub dezynsekcji i, następnie, próby odstąpienia od umowy i jego zwrotu Sprzedający może mieć podstawy do podejrzenia próby bezumownego wypożyczenia sprzętu, a następnie próby jego zwrotu bez ponoszenia kosztów faktycznego wypożyczenia. Wobec takich okoliczności Sprzedawca może także podejrzewać próbę wyłudzenia, tj. czyn z art. 286 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) w związku z art. 13 K.k. W takim wypadku, w celu ochrony Kupującego przed jakimkolwiek podejrzeniem Sprzedawca może podjąć decyzje o przekształceniu pierwotnej formy zakupu sprzętu w formę wypożyczenia tegoż sprzętu. W wypadku zgody Kupującego na takie przekształcenie Sprzedawca zwraca Klientowi środki pozostałe po odjęciu kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wypożyczeniem, liczonej za każdy dzień wypożyczenia (bez wliczania czasu dostawy). Kwota wyliczona za wypożyczenia nie może jednak być wyższa niż wartość początkowa zwróconego sprzętu.
7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
c) w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie, na wyraźne żądanie konsumenta, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§3. REKLAMACJA PRODUKTU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zwalczanie.pl
b) pisemnie na adres podany w §5
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
– Imię, Nazwisko Kupującego lub Nazwę zgodne z danymi konta z przelewu lub faktury
– Adres konsumenta(-ów) zgodny z wcześniejszymi danymi z przelewu lub faktury
- Przedmiot reklamacji
- Adres e-mail kupującego podany przy zakupie
– Data zawarcia umowy
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
- Żądania Kupującego
- Opis sytuacji wiodącej bezpośrednio do reklamacji
- Uzasadnienie reklamacji
Informacje te mogą ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane powyżej mają formę jedynie informacyjną i nie decydują o zasadności reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Do terminu zalicza się dzień nadania odpowiedzi pisemnej (w przypadku usług powszechnych) lub przesłania informacji na adres e-mail podany przez Klienta. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu Sprzedawcy pod adres podany w korespondencji. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, odpowiedniej dokumentacji, ukazującej, ponad wszelką wątpliwość, istniejącą wadę produktu.
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w powyższym punkcie Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 tego paragrafu Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561 Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku Treści cyfrowych lub Wyników badań, w wypadku niezgodności przedmiotu z opisem, wad przedmiotu umowy, a w szczególności braku możliwości otwarcia go na urządzeniu obsługującym jeden z formatów: .PDF, .MOBI, .EPUB Kupujący może składać reklamacje w sposób opisany w p.3 niniejszego paragrafu.
W przypadku potrzeby uzupełnienia informacji podanych w reklamacji Sprzedający zwróci się o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji. Kupujący ma 14 dni od dostarczenia treści cyfrowej na złożenie reklamacji. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania kompletu potrzebnych informacji, w tym wymagających uprzednio uzupełnienia. Odpowiedź wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres e-mail albo na adres poczty tradycyjnej.

§4. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Klient będący konsumentem posiada następujące, lecz nie ograniczone do, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) ustanawia punkt dostępu Online Dispute Resolution dla konsumntów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i przenosi rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczebel unijny.

§5. ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ
Warunki odstąpienia zgodne z Artykułem 38 punkt 13 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
Adres do korespondencji papierowej:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl